logo

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ 116Lotto

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้ 116Lotto สามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน ตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ หรือที่116Lotto เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัญชีธนาคาร รายการธุรกรรมทางบัญชีที่ทำร่วมกับทางบริษัท รายการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของผู้ใช้ด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการเข้าถึง เก็บรวบรวม การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ตกลงและยอมรับให้มีการเข้าถึง เก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

(ก) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง ผู้ใช้ กับ 116Lotto เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้ก่อนเข้าทำสัญญานั้น เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่าง 116Lotto และบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของผู้ใช้ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้ในภาพรวม
(ข) ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้รายบุคคล โดย 116Lotto จะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่ 116Lotto กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้
(ค) การติดต่อ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการให้บริการ เพื่อนำไปพัฒนาระบบการดูแลลูกค้าให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า 116Lotto อาจทำการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท และหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระยะเวลาในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ตกลงและยินยอมให้บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้ยังเป็นผู้ใช้ และให้ทำลายหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายในกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ความเป็นผู้ใช้สิ้นสุดลง เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะไม่สามารถทำลายหรือลบได้อันเนื่องมาจากความจำเป็นของบริษัท ที่ต้องเก็บรักษาตามสัญญาอันเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

5. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถเป็นผู้ใช้ 116Lotto ได้อย่างสมบูรณ์ และจะไม่สามารถซื้อสินค้า หรือใช้บริการที่อยู่ภายในเว็บไซต์116Lotto ได้ รวมถึงการที่ไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก 116Lottoหากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะ ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล