logo

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การให้บริการของ 116Lotto

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้กับโดเมนหลัก 116lotto.in

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง www.116lotto.in (ต่อไปนี้เรียกว่า "116Lotto") และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") เกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใด ๆ ของ 116Lotto (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการฯ") ซึ่ง 116Lotto เป็นผู้ให้บริการ

1. คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
1.1 "เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
1.2 "เนื้อหาฯ" หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯ
1.3 "เนื้อหาจากผู้ใช้" หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัพโหลด
1.4 "สินค้า" หมายถึง สินค้าที่สามารถเกิดการซื้อได้โดยใช้เงิน หรือเหรียญ ซึ่งในที่นี้หมายถึงหวยรัฐบาลไทย และเกมการเดิมพันอื่นๆของ 116 Lotto
1.5 "เหรียญ" หมายถึง สกุลเงินเสมือนจริงซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อชำระเงินสำหรับเนื้อหา สินค้าและบริการต่างๆ ที่ 116 Lotto เสนอ ซึ่งมีค่าบริการ
1.6 "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม" หมายถึง เอกสารที่ 116 Lotto ออกหรืออัพโหลดซึ่งเกี่ยวกับบริการฯ

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

2.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
2.2 การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ถือว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
2.3 หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมสำหรับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

116 Lotto อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อ 116 Lotto เห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่ 116 Lotto เป็นผู้ดำเนินงาน การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้ว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจำระหว่างการใช้บริการฯ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว

4. บัญชี

4.1 เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่ 116 Lotto ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการฯ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
4.2 หากผู้ใช้ลงทะเบียนรหัสผ่านในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตามสมควรเพื่อไม่ให้มีการใช้รหัสผ่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 116 Lotto สามารถถือว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของรหัสผ่านได้ดำเนินการด้วยตนเอง
4.3 116 Lotto อาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หาก116 Lotto เห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
4.4 บัญชีแต่ละบัญชีในบริการฯ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 116 Lotto ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของ116 Lotto เป็นลำดับแรก
5.2 116 Lotto สัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของ116 Lotto ตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว"
5.3 116 Lotto สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของ116 Lotto เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ ทั้งหมด

6. การให้บริการฯ

6.1 116 Lotto สงวนสิทธิที่จะจำกัดการเข้าถึงบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ 116 Lotto เห็นว่าจำเป็น เช่น อายุ การระบุตัวตน สถานภาพสมาชิกในปัจจุบัน และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
6.2 116 Lotto สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามดุลยพินิจของ 116 Lotto ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้

7. คุกกี้

ผู้ใช้ควรทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะถูกเก็บและสะสมโดยอัตโนมัติระหว่างการดำเนินการลงทะเบียนผ่านการใช้คุกกี้ คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์สู่เว็บเบราน์เซอร์ซึ่งอนุญาติให้เซิร์ฟเวอร์เก็บรวบรวมข้อมูลจากเบราน์เซอร์ได้ 116 Lottoใช้คุกกี้เพื่อติดตามลักษณะการใช้งานเบราน์เซอร์และสร้างโพรไฟล์ที่เกี่ยวกับสถิติจำนวนประชากรขึ้น การเฝ้าดูลักษณะการใช้งานเหล่านี้และการสะสมรวบรวมข้อมูล ทำให้ 116 Lotto สามารถพัฒนาบริการเพื่อนำเสนอแก่ผู้ใช้ได้ หากผู้ใช้ไม่ต้องการเก็บสะสมข้อมูลผ่านการใช้คุกกี้ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าใหม่ได้ด้วยตนเองและโปรดทราบว่าการปิดใช้คุกกี้นั้นอาจส่งผลกระทบต่อการบริการฯเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เอง

8. โฆษณา

116 Lotto สงวนสิทธิที่จะแสดงโฆษณาสำหรับ 116 Lotto หรือบุคคลภายนอกให้ผู้ใช้ผ่านทางบริการฯ

9. บริการของคู่ค้า

เนื้อหา สินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่เสนอโดยคู่ค้ารายอื่นที่ร่วมมือกับ116 Lotto อาจจะรวมอยู่ภายในบริการฯ นี้ด้วย โดยคู่ค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับเนื้อหา สินค้า และ/หรือบริการที่เสนอดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหาสินค้าและบริการดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ชัดแจ้ง ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าได้กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาและบริการนั้น ๆ

10. เหรียญ

10.1 ผู้ใช้จะได้รับเหรียญโดยวิธีการที่ 116 Lotto กำหนด เช่น การซื้อสินค้า ข้อเสนอพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน หน่วย และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับเหรียญจะถูกกำหนดโดย 116 Lotto และแสดงไว้ในระหว่างการให้บริการฯ
10.2 เหรียญไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่บริการฯ เสนอ จำนวนเหรียญที่จำเป็นต้องมีเพื่อซื้อสินค้า รับบริการ หรือเข้าถึงเนื้อหา จะถูกกำหนดโดย 116 Lotto และแสดงไว้ในระหว่างการให้บริการฯ
10.3 เหรียญไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

11. ข้อจำกัด

ผู้ใช้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ เมื่อใช้บริการฯ
11.1 กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ116 Lotto และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
11.2 กิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งข้อความโดยการสุ่มไปให้แก่ผู้ใช้จำนวนมาก (ยกเว้นข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจาก 116 Lotto) การเพิ่มผู้ใช้เป็นเพื่อน หรือเข้าไปในกลุ่มพูดคุยโดยการสุ่ม หรือกิจกรรมอื่นใดที่ 116 Lotto ถือว่าเป็นการส่งข้อความรบกวน (spamming)
11.3 กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการซื้อสินค้า รับบริการ หรือใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 116 Lotto

12. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

12.1 ผู้ใช้จะต้องใช้บริการฯ นี้โดยเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำที่กระทำไปและผลของการกระทำที่มีต่อบริการฯ นี้
12.2 116 Lotto อาจใช้มาตรการที่ 116 Lotto เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หาก 116 Lotto รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม 116 Lotto ไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ
12.3 ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย/ความเสียหายแก่ 116 Lotto หรือ 116 Lotto ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก 116 Lotto) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ 116 Lotto ทันทีที่ 116 Lotto ร้องขอ

13. การยกเว้นความรับผิดของ 116 Lotto

13.1 116 Lotto ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า สินค้า และบริการฯ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาฯ) จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด จุดบกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (bug) หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ) และ 116 Lotto ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว
13.2 116 Lotto จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเกี่ยวกับการใช้บริการฯ
13.3 ไม่ว่าเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 13.2 ข้างต้นจะกำหนดไว้อย่างไร 116 Lotto จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายที่116 Lotto หรือผู้ใช้สามารถคาดการณ์หรือน่าจะคาดการณ์ได้) ในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของ116 Lotto เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของ116 Lotto (ยกเว้นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายตามปกติในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของ116 Lotto เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของ 116 Lotto (ยกเว้นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) จะจำกัดไว้ที่จำนวนเงินรวมของค่าบริการที่ได้รับจากผู้ใช้ในเดือนปฏิทินที่เกิดค่าเสียหายดังกล่าวขึ้น

14. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

14.1 เมื่อ116 Lotto แจ้งหรือติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการฯ บริษัทอาจใช้วิธีการที่ 116 Lotto เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในเว็บไซต์ซึ่ง 116 Lotto เป็นผู้ดำเนินงาน
14.2 เมื่อผู้ใช้แจ้งหรือติดต่อ116 Lotto เกี่ยวกับบริการฯ ผู้ใช้จะสามารถใช้ช่องทางการติดต่อตามที่ 116 Lotto กำหนด